Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

Att få en stroke kan innebära en stor förändring i livet. Både du och dina anhöriga kan behöva anpassa er till den nya situationen. När du har kommit hem från sjukhuset erbjuds du fortsatt stöd med kunskap och träning via neuroteamet på Fysrehab. Träningen är inriktad på att förbättra kroppens olika funktioner och förmågor som till exempel språket, minnet, uppmärksamheten och rörelseförmågan.

DELAKTIGHET
När du träffar neuroteamet på Fysrehab görs först en bedömning av din funktion och dina förmågor. Därefter upprättar vi tillsammans en rehabplan, som du själv ansvarar för. Här formuleras de mål och åtgärder som är viktiga för dig.

KUNSKAP
Med ökad kunskap tror vi att du på ett bättre sätt hittar strategier för att klara av vardagen. Du och din anhörig erbjuds delta i vår strokekurs. Här träffar ni andra personer i en liknande situation och ni kan diskutera och lära mer av varandra. Kursen ges vid 6 tillfällen och bedrivs i samtalsform.

EGENANSVAR
Vår övertygelse är att egenansvar är en förutsättning för ett långsiktigt resultat. Vi i neuroteamet bidrar med handledning och råd utifrån våra respektive kompetenser, men det är du själv som måste göra jobbet och få in träningen som en naturlig del i vardagen. Intensiv träning är nyckeln för att nå resultat, både vad gäller tal/språk, kognitiv- och fysisk förmåga. Träningen sker både individuellt och i grupp. Målet är att efter rehabperioden hitta träning på egen hand som håller över tid.

Mer information finns att läsa på nedanstående länkar:

1177: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/stroke-och-blodkarl-i-hjarnan/stroke/

Nationella riktlinjer för vård vid stroke https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/stroke/

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling,FYSS 2017: http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2018/01/Stroke-1.pdf